Termomodernizacja

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa
modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek  szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii
Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu
państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków
kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

W  dniu 1 czerwca 2017 roku  rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww.
projektem.

W dniu 8 września 2017 roku projekt został zakończony

https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych
https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/